Důležité aktuality týkající se účetnictví a daňové problematiky

 

1.8.2013 » ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY

Odměna za práci nesmí být nižší než státem stanovená minimální mzda. Ta se od srpna 2013 zvyšuje o 500 korun na 8500 korun měsíčně. Základní hodinová sazba se zvyšuje z dosavadních 48,10 na 50,60 koruny.

 

1.1.2013 » ZMĚNY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ 2013

Seagulls

Dítě a manželka s průkazem ZTP/P mají nárok na dvojnásobek slevy.

Zaměstnanec pobírající k 1.1.2013 starobní důchod, nemá nárok v r. 2013 na slevu na poplatníka. Kdo pobírá starobní důchod až od 2.1.2013, může si slevu uplatnit. Zpětné přiznání starob. důchodu nemá na slevu vliv (až 5 let dozadu). Invalidní důchodce slevu uplatňuje.

 

1. Sociální pojištění

Seagulls

 

2. Zdravotní pojištění

Seagulls

 

3. Srážky ze mzdy a exekuce

Seagulls

Srážky se provádějí z čisté mzdy snížené o daňový bonus! Neprovádějí se z důchodového spoření! Od r. 2013 se považuje za změnu plátce mzdy i vyplácení dávek nemocenského pojištění a PPM (ne z ošetřovného a z vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství). Zaměstnavatelé proto musí spolu s tiskopisy a přílohami k nemocenskému zasílat podklady k provádění srážek ze mzdy.

 

4. Solidární zvýšení daně - § 16a ZDP

V daňovém přiznání

Solidární zvýšení daně činí 7% kladného rozdílu mezi

- Součtem příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně podle § 6 a dílčího základu daně podle § 7 a

- 48násobkem průměrné mzdy (tj. 25 884,- Kč) = 1 242 432,- Kč

Při výpočtu podle §38ha) – solidární zvýšení daně u zálohy

Solidární zvýšení daně u zálohy činí 7% kladného rozdílu mezi

- Příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy (= hrubá mzda) a

- 4násobkem průměrné mzdy (4 x 25 884,- Kč = 103 536,- Kč)

 

Příklad:

Zaměstnanec dosáhl v lednu 2013 mzdu ve výši 180 500,- Kč

Daňový základ 180 500 x 1,34 = 241 870,- Kč

Záloha daně 241 900 x 15% = 36 285 Kč

Solidární zvýšení daně ….180 500 – 103 536 = 76 964 Kč

76 964 x 7% = 5 387,48 Kč

Zaokrouhluje se nahoru, po sečtení zálohy na daň a solidární daně.

 

Zaměstnanec, který bude podléhat solidárnímu zvýšení daně si musí podat daňové přiznání. Není možné provést roční zúčtování!

 

5. Roční zúčtování daně a odečitatelné částky

Penzijní připojištění – 12 000,- (odečítá se částka 12 000,- Kč, loni 6 000,- Kč)- pro maximální odečet je třeba zaplatit 24 000,- Kč)

Životní pojištění – 12 000,- Kč

Příspěvek zaměstnavatele zaměstnanci je osvobozen od daně z příjmů do částky 30 000,-

 

6. Důchodové spoření – II.pilíř

Dobrovolná aktivita osoby, která je účastna důchodového pojištění. Z této smlouvy nelze odstoupit. Je výhodná pro osoby s vyššími příjmy. Zaměstnanec je povinen nahlásit zaměstnavateli uzavření smlouvy.

Seagulls

Pojistné na důchodové spoření se odvádí z každého pracovněprávního poměru. Zaměstnavatel odvádí sražené částky na příslušné účty FÚ do 20.dne následujícího měsíce a podává elektronické hlášení XML.

Informace o solidární dani a důchodovém spoření musí být uvedena ve mzdovém listě.

OSVČ jako účastník druhého pilíře důchodového spoření

Účastník druhého důchodového pilíře OSVČ bude povinně platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění ve výši 26,2 procent z měsíčního vyměřovacího základu. Dalších 5 procent (3 procenta stejně jako jiné osoby samostatně výdělečně činné platí ČSSZ a další dvě procenta navíc) bude součástí důchodového spoření.

Rozdíl v odvodech OSVČ účastníka prvního a druhého důchodového pilíře:

Seagulls

Pojistné na důchodové spoření

Důchodové spoření se bude platit prostřednictvím finančního úřadu zvolené penzijní společnosti za celý kalendářní rok. Přitom je možné platit pojistné předem. Výše pojistného se stanoví uvedenou procentní sazbou z vyměřovacího základu a zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru. Znamená to, že od měsíce, kdy se OSVČ stane účastníkem důchodového spoření, platí měsíční zálohy na důchodové pojištění České správě sociálního zabezpečení a další část odvede na důchodové spoření (měsíční zálohy nejsou povinné).

ČSSZ samozřejmě musí o této skutečnosti vědět, protože pro účastníky druhého pilíře platí o tři procenta nižší sazby pro odvod na důchodové pojištění a pokud by to nevěděla, evidovala by logicky u pojištěnce dluh. Je tedy nezbytné od měsíce, za který OSVČ začne platit zálohy nižší, informovat o sazbě pojistného, z níž si vypočetla novou zálohu na pojistné. Oznamovací povinnost se zruší v okamžiku, kdy bude příslušná okresní správa sociálního zabezpečení získávat z Centrálního registru smluv údaj o účastníkovi důchodového spoření nejen při zahájení činnosti, ale automaticky i v případě, kdy se OSVČ stane účastníkem důchodového spoření v průběhu výkonu samostatné výdělečné činnosti.

Správcem Centrálního registru smluv bude od roku 2013 specializovaný finanční úřad (SFÚ). Tomu bude svěřena registrace smluv účastníků důchodového spoření a elektronická komunikace s penzijními společnostmi.

Základ pojistného na důchodové spoření

Základem pojistného na důchodové spoření je součet dílčího základu pojistného ze samostatné výdělečné činnosti, včetně případného dílčího základu z pojistného ze závislé činnosti (pokud je OSVČ současně s podnikáním zaměstnána). Základ pojistného nemůže být vyšší než maximální roční základ na důchodové spoření, bude se tedy platit maximálně ze stropu pro sociální pojištění. V roce 2013 bude činit 1 242 342 korun.

 

7. Výdaje paušálem

a) 80 % - řemeslné živnosti, zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství

b) 60 % - příjmy ze živnosti, kromě řemesel

c) 40 % - příjmy z jiného podnikání (advokáti, poradci, umělci, projektanti) – výdaje lze uplatnit nejvýše do částky 800 000,- Kč

d) 30 % - příjmy z pronájmu – výdaje nejvýše do částky 600 000,- Kč

Při výdajích paušálem si poplatník nesmí uplatnit vyživovanou manželku a daňové zvýhodnění na děti.

§ 35 ca) zákona o dani z příjmů –závislá činnost a výdaje paušálem

Uplatní-li poplatník u dílčího základu daně podle §7(podnikání) a §9 (pronájem)výdaje paušálem a součet dílčích základů je vyšší než 50% celkového základu daně, nemůže uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění.

 

1.1.2013 » Povinnost zveřejňování bankovních účtů pro plátce DPH

(§96 a §98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty)

V souvislosti s novelou zákona o DPH vešla od 1. 1. 2013 v platnost povinnost oznámit správci daně čísla všech svých bankovních účtů, které plátce používá pro svou ekonomickou činnost. Plátce DPH si sám určí, které z těchto účtů budou zveřejněny finančním úřadem. Ten tak učiní 1. 4. 2013.

Od tohoto data by úhrady faktur (přijaté i vystavené) měly probíhat jen na zveřejněné bankovní účty. Použitím jiného účtu pro úhradu se tak plátce vystavuje riziku, že finanční úřad bude vyžadovat zaplacení DPH z příslušné faktury po něm (v případě, že dodavatel DPH nezaplatil).

Pro nahlášení svých bankovních účtů mají současní plátci DPH určený tiskopis Oznámení o změně registračních údajů, který musí podat do 28. 2. 2013 na finančním úřadě. Tiskopis je ke stažení na stránkách Finanční správy:[formulář]

 

1.1.2013 » SAZBY DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY od 1.1.2013

Prezident Václav Klaus v pátek 21.12.2012 podepsal několik zákonů. Mezi nimi i daňový balíček, který od příštího roku zvýší sazby DPH. Ty vzrostou na 15 a 21 procent.

Daňový balíček obsahuje vedle změn DPH i solidární zvýšení daně z příjmu u lidí s nejvyššími výdělky, postupné zrušení tzv. zelené nafty pro zemědělce, omezení výdajových paušálů u živnostníků, zvýšení daně z převodu nemovitostí a další kroky o kterých Vás budeme informovat hned po novém roce.

 

1.1.2013 » Sazby náhrad za používání vozidel, stravné a průměrné ceny pohonných hmot 2013

Od 1. 1. 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovilo podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1 Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u:

» 1. jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,

» 2. osobních silničních motorových vozidel 3,60 Kč.

§ 2 a § 3 Stravné

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši:

» 1. 66 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

» 2. 100 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

» 3. 157 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši:

» 1. 66 Kč až 79 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

» 2. 100 Kč až 121 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

» 3. 157 Kč až 188 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 4 Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:

automobilový benzin 95 oktanů » 36,10 Kč

automobilový benzin 98 oktanů » 38,60 Kč

motorová nafta » 36,50 Kč

 

1.1.2013 » ZMĚNY ČÍSEL BANKOVNÍCH ÚČTŮ U FINANČNÍCH ÚŘADŮ od 1.1.2013

Ke dni 1. lednu 2013 nabude účinnosti již platný zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který nahrazuje dosavadní zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

Ze současných 199 finančních úřadů bude výběrem daní nově od 1. ledna 2013 pověřeno pouze 14 finančních úřadů umístěných podle správního (krajského) uspořádání České republiky a Specializovaný finanční úřad se sídlem v Praze, který vznikl již k 1. 1. 2012.

Spolu s touto změnou se mění i čísla místně příslušných Finančních úřadů:

Seagulls

 

1.1.2012 » Režim přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH

Od 1. 1. 2012 nabývá účinnosti úprava režimu přenesení daňové povinnosti na DPH při poskytnutí stavebních nebo montážních prací. Vzhledem k velké množině plátců DPH, kterých se toto ustanovení může dotknout, Generální finanční ředitelství zveřejnilo na svých internetových stránkách informační materiál, který k tomuto tématu zpracovalo ve spolupráci s Ministerstvem financí. [více]